Nabór członków komisji egzaminacyjnej języka polskiego jako obcego

Studium Języków Obcych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza nabór na członków komisji egzaminacyjnej języka polskiego jako obcego w ramach umowy zlecenie.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie SJO drogą e-mailową.

Wymagania

1. dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny,

lub

2. dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,

lub

3. dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie neofilologii, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego lub języka polskiego jako obcego.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

  • życiorys z uwzględnieniem pracy dydaktycznej,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych, lub zaświadczenie o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim, ew. kopia ukończenia glottodydaktycznych studiów podyplomowych,
  • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji. 

Dokumenty prosimy składać drogą elektroniczną.

 

Kontakt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Studium Języków Obcych

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Centrum Dydaktyczne

ul. Księcia Trojdena 2a.  02-109 Warszawa

 

Sekretariat

Pokój 137, tel. 22 572 08 63, e-mail: sjosekretariat@wum.edu.pl 

Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat.