Egzamin dla osób przystępujących do obrony doktoratu eksternistycznie (B2 - nowa procedura)

Osoby przystępujące do obrony doktoratu eksternistycznie nie posiadające poniżej wymienionych certyfikatów mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2.

Aby przystąpić do egzaminu należy przesłać na skrzynkę sjosekretariat@wum.edu.pl

  1. prośbę o egzamin z języka
  2. potwierdzenie opłaty za egzamin lub zaświadczenie o zatrudnieniu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w wymiarze przynajmniej ½ etatu zgodnie z Zarządzeniem nr 151/2019 Rektora WUM z dnia 26 listopada 2019 r. oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 118/2020 Rektora WUM z dnia 10 czerwca 2020 r. lub zaświadczenie potwierdzające status doktoranta uzyskane z Dziekanatu Studium Doktoranckiego.

Opłatę za egzamin w wysokości 442,80 zł należy wnieść na konto  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Nr rachunku: 50 1160 2202 0000 0003 0814 1841 

Bank Millennium S.A.

ul. Stanisława Żaryna 2a

02-593 Warszawa

w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za poświadczenie znajomości języka obcego na poziomie B2” oraz podać imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.

 

Terminy ustalane są po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się w sekretariacie Studium Języków Obcych WUM.

 

Dopełnienie powyższych formalności jest podstawą do przeprowadzenia egzaminu. 

 

 

Z egzaminu zwalniają wyłącznie poniższe aktualne certyfikaty

język angielski z wynikami minimum

IELTS 6.0

TOEFL 90

FCE grade C

CAE grade C

CPE grade C

TOEIC 850

 

język niemiecki

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C2 (GDS)

 

język francuski

DELF B2

DALF C1

DALF C2

 

język rosyjski

Certyfikat PIJR im. A. S. Puszkina  (wynik minimum) 520

TRKI 2

TRKI 3

TRKI 4

 

 

Egzamin poświadczający znajomość języka obcego na poziomie B2

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, oraz potrafi zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, bez szczególnego wysiłku dla którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań.

Struktura egzaminu

- 10 zdań sprawdzających znajomość struktur leksykalno-gramatycznych (5 zdań z lukami do uzupełnienia i 5 transformacji)

- wypowiedź na wylosowany temat

 

Przykład zadań pisemnych z j. angielskiego:

 

A. GRAMMAR AND VOCABULARY

 

I. Rephrase the sentences, beginning and/or ending as shown, so that they mean the same as the first sentence.

 

I didn’t know it was going to rain, so I don’t have an umbrella with me.

Had  ………………………………………………………………………………………. an umbrella.

I’m sure it wasn’t him that you saw last night.

You can’t ……………………………………………………………………………………… last night.

I’ve never been so scared in my entire life!

Never  ………………………………………………………………………………………. in my entire life!

‘Do you know these people?’

He asked me …………………………………………………………………………………………….

My mother gives me socks for Christmas.

I  ………………………………………………………………………………………………………………………

 

II. Complete the sentences with one missing word.

I  ...... to play in the garden a lot when I was a child.

She  ...... her hair cut yesterday.

The job is not  ......-paid, but it’s certainly rewarding.

We need to carry  ...... some tests and we’ll get back to you as soon as possible.

We don’t  ...... in touch anymore, so I didn't know about the accident.

 

Do egzaminu z języka angielskiego należy przygotować się przy pomocy dostępnych repetytoriów gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2, np.

 

Evans Virginia: FCE Use of English. Newbury: Express Publishing 2007.

Smolik Marcin: Revise for Matura – Repetytorium. Warszawa: Macmillan Polska 2004.

Vince Michael: First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan 2003.

 

 

Przykład zadań pisemnych z j. francuskiego

A.      Grammaire et vocabulaire.

 

I.                    Transformez les phrases de manière qu’elles commencent et finissent comme indiqué et qu’elles gardent le sens de la phrase initiale.

1.      Pour mon anniversaire j’ai reçu un magnifique cadeau de mon compagnon.

Mon compagnon ____________________________________ mon anniversaire.

2.      D’abord je ferai mes devoirs, puis j’irai me promener.

Avant ____________________________________________ mes devoirs.

3.      Peux-tu aller à la boulangerie acheter des croissants ?

Il m’a demandé si ___________________________________________ des croissants.

4.      Je voudrais un morceau de ce gâteau.

J’____________________________ une part.

5.      Pour réussir tu dois travailler de manière plus assidue.

Tu n’as ____________________________________________pour réussir.

II.                  Complétez les phrases à l’aide d’un seul mot.

1.      Dans mon enfance, il y a vingt ans de cela, chaque été j’_________ à la mer avec mes parents.

2.      Si tu t’approches ____ ce lion, tu risques de te faire blesser grièvement.

3.      Il ferait tout __________ gagner cet argent.

4.      Je ________ née en 1960.

5.      Bien que nous ______________ pauvres, nous sommes vraiment heureux. 

B.      Lisez le texte (entre 50 et 100 mots), résumez-le et commentez-le brièvement.

 

 

Język niemiecki

Thommes Dorothee, Schmidt Alfred:  Menschen im Beruf Medizin. Monachium: Hueber Verlag 2016.

Schrimpf Ulrike,  Bahnemann Markus,  Lecher Martin: Deutsch für Ärztinnen und Ärzte. Berlin:  Springer Verlag 2019.