RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, uczelnia publiczna, z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa;.

2.      Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem iod@wum.edu.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 22 57 20 320 lub drogą listowną.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym w niezbędnym zakresie dla realizacji obowiązków wynikających z tej ustawy, a samo podanie tych danych wymagane jest przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4.      Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, w zależności od udzielenia przez Panią/Pana zgody, również w celach informacyjnych, marketingowych lub dostępu do portalu teleinformatycznego Uczelni na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana w sposób świadomy i dobrowolny zgody.

5.      Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie tym podmiotom zewnętrznym, które posiadają ustawowe prawo do ich przetwarzania i tylko w przypadkach określonych ustawą, a także podmiotom, z którymi Uczelnia posiada zawarte umowy powierzania danych w zakresie utrzymania systemu informatycznego Uczelni.

6.      Pani/Pan ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@wum.edu.pl lub, wedle swojego uznania, poprzez pisemne  powiadomienie Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

7.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dla celów realizacji przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym będą przechowywane przez wymagany prawem okres, natomiast dane osobowe przetwarzane w celach informacyjnych, marketingowych lub dostępu do portalu teleinformatycznego będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody, przy czym nie dłużej niż przez okres 5 lat od momentu jej udzielenia.

8.      Pani/Pan ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych.

9.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebrano oraz nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.