British Council IELTS Test Venue

The Centre for Foreign Languages at the Medical University of Warsaw is an official British Council Poland IELTS Test Venue and accepts applications from students interested in taking the IELTS test on the grounds of the university in a closed session. A closed session takes place in rooms provided by the university for a group of at least 20 people. The date of the IELTS test is selected from a pool of dates presented by the British Council. On the announcement by the Centre for Foreign Languages at the Medical University of Warsaw of a group of 20 people, and the selection of a date for the test, online registration is activated. Each candidate registers individually on the website the link to which will be sent by the British Council. The subsequent instructions, including payment and a detailed plan of the exam session, will be sent to the email the candidates give during registration. Registration for a test day ends about 4 weeks before the selected test day. If you have any questions about registration for the IELTS test, please contact the university's IELTS coordinator Ms Essie Hansen essie.hansen@wum.edu.pl.

Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest oficjalnym British Council Poland IELTS Test Venue i przyjmuje zgłoszenia studentów zainteresowanych przystąpieniem do testu IELTS na terenie uczelni w ramach sesji zamkniętych. Sesja zamknięta odbywa się w pomieszczeniach zapewnionych przez uczelnię dla grupy minimum 20 osób. Termin testu IELTS wybierany jest spośród puli terminów przedstawionych przez British Council. W momencie zgłoszenia przez Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego grupy 20 osób i wybrania terminu testu, uruchamiana jest rejestracja online. Każdy z kandydatów rejestruje się indywidualnie na stronie internetowej, do której link prześle British Council. Kolejne instrukcje, łącznie z płatnością i szczegółowym planem sesji egzaminacyjnej kandydaci otrzymują na email podany w czasie rejestracji. Rejestracja na dany termin testu kończy się na ok. 4 tygodnie przed wybraną datą testu. W razie pytań dotyczących rejestracji na test IELTS, prosimy o kontakt z uczelnianym koordynatorem IELTS panią magister Essie Hansen essie.hansen@wum.edu.pl.

IELTS - Twoja przepustka do międzynarodowego sukcesu

 

Unlock the World with IELTS

IELTS to najpopularniejszy obecnie test z języka angielskiego, do którego co roku przystępuje ponad 2 mln kandydatów.

Jako kryterium językowe stosowany jest przez ponad 9 tys. instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców, władze migracyjne oraz stowarzyszenia zawodowe.

IELTS ocenia wszystkie cztery umiejętności językowe – Czytanie ze zrozumieniem, Pisanie, Rozumienie ze słuchu i Mówienie – pod kątem posługiwania się językiem angielskim na studiach, w pracy czy w czasie wolnym.

The International English Language Testing System (IELTS) is the world’s most popular English language proficiency test, with over 2 million tests taken every year.

IELTS scores are accepted by over 9,000 organisations worldwide, including universities, employers, immigration authorities and professional bodies.

IELTS assesses all of your English skills — reading, writing, listening and speaking, and is designed to reflect how you will use English at study, at work, and at play.

Struktura testu IELTS

IELTS jest dostępny w dwóch wersjach: Academic i General Training.

IELTS Academic jest dla osób myślących o studiach I lub II stopnia prowadzonych w języku angielskim oraz dla osób zainteresowanych uzyskaniem licencji na wykonywanie zawodu za granicą.

IELTS General Training jest dla tych, którzy myślą o wyjeździe do krajów anglojęzycznych jak Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Wielka Brytania oraz tych którzy myślą o nauce na niższych poziomach systemu edukacji.

IELTS składa się z czterech części:

 1. Test zaczyna się od Listening’u (Rozumienie ze słuchu) – należy udzielić odpowiedzi na 40 pytań w czasie 30 minut. Dodatkowo kandydat dysponuje 10 minutami na przeniesienie odpowiedzi na specjalny arkusz.
 2. Reading (Czytanie) - 40 pytań na 60 minut.
 3. Writing (Pisanie) – 2 zadania (jedno na 150, a drugie na 250 słów) i 60 minut. Zaleca się by na zadanie na 150 słów przeznaczyć około 20 i a na zadanie drugie 40 minut.
 4. Speaking (Mówienie) trwający od 11 do 14 minut. To rozmowa w formacie 1:1 pomiędzy egzaminatorem a kandydatem, która zaczyna się od pytań „przełamujących lody” (np. o rodzinie czy szkole) a przechodzi w bardziej rozbudowaną wypowiedź kandydata na konkretny temat. Dla pewności oceny całość jest nagrywana, dzięki czemu w razie potrzeby nagranie można odtworzyć.

IELTS Test Format

There are two modules to choose from: Academic and General Training.

IELTS Academic is for test takers wishing to study in English at undergraduate or postgraduate levels, and for those seeking professional registration for work undertaken abroad.

IELTS General Training is for test takers wishing to migrate to an English-speaking country (such as Australia, Canada, New Zealand, UK), and for those wishing to train or study at pre-university level.

There are four parts to the IELTS test:

 1. You start your test with the Listening part. You have 30 minutes to answer 40 questions plus 10 minutes’ to transfer your answers to a separate answer sheet.
 2. Reading – 40 questions and 60 minutes (no extra transfer time).
 3. Writing - 60 minutes and 2 tasks. You are required to write at least 150 words for Task 1 and at least 250 words for Task 2.
 4. Speaking – 11-14 minutes, 1:1 format – one candidate and one examiner. It starts with general questions on familiar topics, e.g. home, family, work, studies and interests. These are followed by an individual long turn and two-way discussion on a specific topic. The speaking part is recorded.

Wyniki IELTS

IELTS ocenia znajomość języka angielskiego na wszystkich poziomach. W przypadku tego testu nie ma ocen typu „zdany” - „niezdany”. Kandydat otrzymuje wynik na skali od 0 do 9 za każdą z czterech części testu osobno oraz uśredniony wynik całkowity.

Skala wyników IELTS wygląda następująco:

IELTS Test Results

You cannot fail the test. IELTS is designed to assess your English skills at any level. You will receive IELTS scores for each of the four core skills on a scale of 1 – 9, and you will also be awarded an overall band score.

The IELTS test score scale is presented below:

Wyniki IELTS dostępne są już 13 dnia od daty testu pisemnego IELTS. Wyniki można wówczas sprawdzić na stronie internetowej i otrzymać smsem. W dniu publikacji wyników są one także wysyłany do kandydatów pocztą w formie papierowego dyplomu, tzw. Test Report Form.

Każdy kandydat otrzymuje jeden egzemplarz Test Report Form (TRF). Dodatkowo, 5 dodatkowych egzemplarzy TRF British Council wysyła do instytucji takich, jak uniwersytety, biura imigracyjne itp., których adresy zostały wskazane przez kandydataw czasie rejestracji lub zgłoszone w ciągu dwóch lat od daty testu.

 

You can expect your IELTS result to be available 13 calendar days after your test. On that day you will be able to preview your results online and have them sent directly to your mobile phone. Your IELTS results (also known as your Test Report Form) will also be posted to you 13 days after the date of the main test.

You will receive one copy of your personal Test Report Form. We can also arrange for additional original copies (up to a maximum of five) to be posted to receiving institutions (e.g. universities, immigration officers, etc.), all of which must be declared within two years from the test day.

Ważność wyniku IELTS

Wynik testu IELTS jest ważny przez dwa lata, w przypadku gdy wykorzystywany jest do celów rekrutacyjnych na zagraniczne uczelnie lub do wniosków wizowych. To, czy dyplom z wynikami ‘starszymi’ niż dwuletnie zostanie zaakceptowany, zależy już od uczelni czy instytucji, do której aplikujesz. Niektóre z nich zgodzą się na jego uznanie, pod warunkiem przedstawienia przez Ciebie dowodu na kontynuowanie nauki języka angielskiego od dnia testu. Wśród instytucji honorujących wyniki z testu IELTS bezterminowo są np. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Służba Cywilna w Polsce.

THE VALIDITY PERIOD OF YOUR TEST REPORT FORM

The IELTS results are valid for a two year period if you are taking the IELTS test for university enrolment purposes or for a visa application process. It is recommended that your language skills, as indicated in the Test Report Form, should be re-assessed two years after the IELTS test. However, it is up to each institution whether they will accept a Test Report Form that is more than two years old. Some institutions may ask you to provide them with evidence that you have maintained or improved your English since taking the test. There are also institutions accepting IELTS results without any time constraints, for instance the Ministry of National Education and Civil Service in Poland.

Cena testu IELTS

 

IELTS kosztuje 720 zł (cena ważna od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016 r.) W cenie tej poza samym testem zawarte jest także 6 kopii dyplomów z wynikami (1 dla kandydata, 5 wysyłane do wskazanych instytucji na całym świecie). Ponadto każda zarejestrowana na IELTS osoba otrzymuje dostęp do 30 godzin kursu online Road to IELTS, który pomaga w samodzielnym przygotowaniu się do egzaminu.
IELTS Test Fee

 
The IELTS test fee is 720 PLN (valid from 1st  July 2015 to 30th June 2016). This fee includes: Test assessment, 6 copies of the IELTS Test Results Form (1 personal and 5 to be sent to recognising institutions), 30 hours of access to the Road to IELTS online course.

Jak zapisać się na test IELTS?

Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest oficjalnym British Council Poland IELTS Test Venue i przyjmuje zgłoszenia studentów zainteresowanych przystąpieniem do testu IELTS na terenie uczelni.

IELTS Registration

Please contact the Academic Language Centre at the Medical University of Warsaw, which is the official British Council Poland IELTS Test Venue.

 

Nieodpłatne materiały przygotowujące do IELTS

Pomocne i bezpłatne materiały przygotowujące do IELTS znaleźć można na następujących stronach internetowych:

Ponadto, do dyspozycji kandydatów IELTS jest kurs on-line Road to IELTS. 10 pierwszych godzin tego testu jest darmowych dla wszystkich zainteresowanych. Kolejne 20 zyskują kandydaci zarejestrowani na test IELTS. Kurs dostępny jest na stronie: www.roadtoielts.com/testdrive/

Road to IELTS, którego autorem jest British Council, to popularny kurs internetowy pomocny w samodzielnym przygotowaniu się do IELTS, bogaty w:

 

 • internetowe materiały przygotowujące do obu modułów IELTS, tj. Academic i General Training.
 • praktyczne e-booki z ćwiczeniami przygotowującymi do wszystkich czterech części testu.
 • przykładowe nagrania części ustnej IELTS, zawierające wskazówki przekazane przez kandydatów.
 • samouczki przygotowane przez nauczycieli, pełne porad o tym co robić a czego unikać w czasie testu.
 • ćwiczenia na rozwiązywanie testu na czas.
 • zakładkę „My progress”, gdzie można porównywać swoje wyniki IELTS z wynikami innych kandydatów na całym świecie.

 

Free preparation online materials

Prepare for IELTS using the free materials on:

•           the British Council website: http://takeielts.britishcouncil.org/prepare  

•           ielts.org website: http://ielts.org/test_takers_information/how_do_i_prepare.aspx  

•           LearnEnglish British Council website dedicated to IELTS test: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ielts  

•           Edulandia.pl webiste: www.edulandia.pl/edulandia/0,124851.html  

•           Onet.pl website: http://portalwiedzy.onet.pl/8149,tematyczne.html  

 

You can also try Road to IELTS which is the British Council’s popular online preparation course. The first 10 hours of the course are available to everyone for free. Once you register for the IELTS test, you will get an additional 20 hours, also for free. The Test Drive version is available at www.roadtoielts.com/testdrive/

With Road to IELTS, you get:

 • Online resources for both the Academic and General Training modules of IELTS
 • Practice zones with e-books to prepare you for the Listening, Reading, Writing and Speaking tests
 • Sample videos with tips from previous candidates
 • Teacher tutorials highlighting what to do, and what not to do in your test
 • Timed practice tests
 • Access to the My Progress section, where you can compare your IELTS scores with other candidates’ scores from all over the world