Egzaminy do doktoratów

Egzaminy doktorskie z języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)

Na egzaminie należy zaprezentować pracę doktorską w wybranym języku obcym, jej założenia, materiał i metody oraz ogólnie omówić wyniki i wnioski (prezentacja w PowerPoint). Prezentacja powinna trwać 12-15 minut, poczym kandydaci odpowiadają na dodatkowe pytania związane z tematem rozprawy zadawane przez członków Komisji Egzaminacyjnej po obejrzeniu prezentacji.

Skład Komisji Egzaminacyjnych lub Egzaminator wyznaczane są przez odpowiednie Rady Wydziałów WUM lub Rady Naukowe w przypadku Instytutów Naukowych.

Egzaminy są nieodpłatne. Po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się w sekretariacie Studium Języków Obcych WUM ustalane są terminy. Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym i protokołem egzaminu. W przypadku doktorantów spoza WUM przedłożyć należy również skierowanie z Rady Naukowej.

SJO nie podejmuje decyzji o zwolnieniu z egzaminu na podstawie uzyskanych certyfikatów językowych. W tej sprawie należy zwracać się do odpowiedniego działu Dziekanatu lub do Rady Naukowej.

Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mail sjosekretariat@wum.edu.pl abstraktów pracy doktorskiej w wybranym języku obcym nie później niż 4 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

 

Egzaminy dla kandydatów na studia doktoranckie

Egzamin, mający na celu sprawdzenie stopnia opanowania języka specjalistycznego, jest rozmową na temat planów naukowych i dotychczasowych osiągnięć (np. udział w Kole Naukowym lub krótkie przedstawienie pracy magisterskiej). W celu przystąpienia do egzaminu lub umówienia się na egzamin  wstępny z języka obcego na studia doktoranckie należy zgłaszać się w godzinach dyżurów wykładowców.

Egzaminy dla studentów ubiegających się o wyjazd na praktyki zagraniczne (organizowane we współpracy z IFMSA)

Egzamin w formie ustnej dotyczy tematu studiów i zainteresowań klinicznych/naukowych oraz oczekiwań wobec praktyki oraz znajomość języka ogólnego ułatwiająca funkcjonowanie w życiu codziennym (np. pytania o dojazd itp.).

Egzamin prowadzony przez wykładowców SJO. Otrzymana ocena umieszczana jest na certyfikacie językowym. Osoby posiadające ocenę z egzaminu z języka obcego w indeksie (ważna dwa lata) są zwolnione z egzaminu językowego.