Zapisy na kurs języka polskiego / Записатися на курс Польської мови

Adres do korespondencji / Адрес до листування
Oświadczenie 1 / Заява 1

Obowiązek informacyjny zgodnie z art.13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – „RODO”) Warszawski Uniwersytet Medyczny informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), z siedziba ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa. W WUM powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iod@wum.edu.pl, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, tel. (22) 57 20 240.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia kursów języka polskiego jako obcego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przepisy ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2019.1480 t.j. z dnia 2019.08.07 ) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. z 2016 r. z póź. zm. 405), oraz art. 6 lit. a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach organizowanych na zlecenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Z uwagi na podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu praz prawo do przenoszenia danych.
 4. Nie posiada Pani/Pan prawa do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 lit. c) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom (administratorom), tj. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na podstawie zawartej pomiędzy WUM a NAWA umowie oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan uczestniczył/a w kursie, o którym stanowi pkt 2 powyżej.
 8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Warszawski Uniwersytet Medyczny zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Warszawski Uniwersytet Medyczny nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia kursu, o którym stanowi pkt 2 powyżej, przez okres przedawnienia roszczeń, następnie dane osobowe będą przechowywane przez czas określony dla poszczególnych kategorii archiwalnych, którymi jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w WUM zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt WUM opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 11. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 57 20 864.

Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами за номером телефону 22 57 20 864.

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
5 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.