Lektor języka angielskiego

Akademickie Centrum Językowe

przy Studium Języków Obcych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza nabór na lektorów języka angielskiego w ramach umowy o dzieło autorskie.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie SJO.

Wymagania:

 • ukończone studia neofilologiczne bądź lingwistyki stosowanej I i II stopnia (język angielski),
 • ukończone studia podyplomowe z metodyki nauczania języków obcych,
 • ukończony kurs CELTA lub DELTA,
 • przynajmniej pięcioletnie udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego obcokrajowców,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • zgłoszenie kandydatury wraz z uzasadnieniem,
 • życiorys z uwzględnieniem pracy dydaktycznej,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 02.101. 926 ze zm.),
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kontakt

Warszawski Uniwersytet Medyczny Studium Języków Obcych,

Centrum Dydaktyczne, ul. Księcia Trojdena 2a. 02-109 Warszawa

Sekretariat

Pokój 137 tel. 22 572 08 63, e-mail: sjosekretariat@wum.edu.pl

Dokumenty przyjmujemy w Sekretariacie Studium Języków Obcych Centrum Dydaktyczne WUM, adres: ul. Księcia Trojdena 2a, pok. 137, w godz. od 10:00 do 14:00, w zaklejonej kopercie z adnotacją: „NABÓR NA LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO”.

Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat.