Lektor języka angielskiego

Akademickie Centrum Językowe

przy Studium Języków Obcych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza nabór na lektorów języka angielskiego w ramach umowy o dzieło autorskie.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie SJO.

Wymagania:

  • ukończone studia neofilologiczne bądź lingwistyki stosowanej I i II stopnia (język angielski),
  • ukończone studia podyplomowe z metodyki nauczania języków obcych,
  • ukończony kurs CELTA lub DELTA,
  • przynajmniej pięcioletnie udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego obcokrajowców,
  • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • zgłoszenie kandydatury wraz z uzasadnieniem,
  • życiorys z uwzględnieniem pracy dydaktycznej,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim
  • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Kontakt

Warszawski Uniwersytet Medyczny Studium Języków Obcych,

Centrum Dydaktyczne, ul. Księcia Trojdena 2a., 02-109 Warszawa

Sekretariat

Pokój 137, tel. 22 572 08 63, e-mail: sjosekretariat@wum.edu.pl

Dokumenty przyjmujemy drogą elektronieczną.

Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat.