Dydaktyka i kadra

Dydaktyka

Studium Języków Obcych WUM prowadzi zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich wydziałów i kierunków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach lektoratu specjalistycznego języka nowożytnego (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) oraz języka łacińskiego na medycynie i farmacji.

Obcokrajowców studiujących w języku polskim oraz studentów English Division oraz English Dentistry Division obowiązuje lektorat języka polskiego.

Informacje o tematyce zajęć, wymiarze godzin i kryteriach zaliczenia podano w przewodnikach dydaktycznych.

Nauka języka nowożytnego prowadzona jest na poziomach B1-C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Przydział do odpowiednich grup dokonywany jest na podstawie wyników egzaminu z języka obcego w ramach nowej matury oraz deklaracji studentów.

Nauczany język jest językiem specjalistycznym, dostosowanym do przyszłych potrzeb zawodowych absolwentów. Celem nauczania jest doskonalenie umiejętności językowych pozwalających na sprawne funkcjonowanie w środowisku akademickim i zawodowym.

Szczegółowe wytyczne dotyczące nauczania języków obcych znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku oraz Uchwale Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Studium Języków Obcych prowadzi zajęcia fakultatywne z języków nowożytnych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski).


Studium Języków Obcych prowadzi kursy języka polskiego jako obcego w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz kursy przygotowawcze do studiowania w Polsce w ramach Premed College i Preparatory School.

Kadra

dr Maciej Ganczar – kierownik SJO

dr Krystyna Luto – koordynator zespołu wykładowców SJO

mgr Monika Targońska – starszy specjalista

 

Wykładowcy

dr Grzegorz Buczyński

dr Maria Chojnacka

dr Łucja Kozubowska-Puławska

dr Katarzyna Kurczak

dr Mateusz Łuczak

dr Joanna Moczyńska

dr Sylwia Pielecha

dr Kinga Sądej-Sobolewska

dr Urszula Swoboda-Rydz

dr Anna Szymańska-Budzińska

mgr Jolanta Budzyńska

mgr Marzena Czubak

mgr Maria Godłoza

mgr Ariel Gołębiowski 

mgr Essie Hansen

mgr Ludmiła Kokoczka-Arkuszewska 

mgr Anna Lindner-Staroń

mgr Anna Maczkowska

mgr Iwona Okulicz

mgr Beata Olędzka

mgr Marcin Otto

mgr Anna Piotrowska

mgr Ewa Ratajska

mgr Marcin Sroczyński

mgr Mariola Strzelak

mgr Kinga Szkurłat

mgr Barbara Tryuk-Czapska

mgr Grażyna Wodnicka