Egzamin dla osób przystępujących do obrony doktoratu eksternistycznie

Egzamin poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 dla osób przystępujących do obrony doktoratu eksternistycznie
W przypadku osób, które nie posiadają poniżej wymienionych certyfikatów, osoby  przystępujące do obrony doktoratu eksternistycznie mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2.
 
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, oraz potrafi zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, bez szczególnego wysiłku dla którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań.
Egzamin jest odpłatny.
 
Opłatę za egzamin w wysokości 300 zł (netto) plus VAT (369 zł brutto) należy wnieść na konto  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
Nr rachunku: 50 1160 2202 0000 0003 0814 1841 
Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2a
02-593 Warszawa
w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za  poświadczenie znajomości języka obcego na poziomie B2” oraz podać imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.
Terminy ustalane są po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się w sekretariacie Studium Języków Obcych WUM.
 
Na egzamin należy zgłosić się z dowodem wpłaty lub zaświadczeniem o zatrudnieniu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w wymiarze przynajmniej ½ etatu zgodnie z Zarządzeniem nr 151/2019 Rektora WUM z dnia 26 listopada 2019 r.
Z egzaminu zwalniają wyłącznie poniższe aktualne certyfikaty
język angielski z wynikami minimum
IELTS 6.0
TOEFL 90
FCE grade C
CAE grade C
CPE grade C
TOEIC 850
 
język niemiecki
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2 (GDS)
 
język francuski
DELF B2
DALF C1
DALF C2
 
język rosyjski
Certyfikat PIJR im. A. S. Puszkina  (wynik minimum) 520
TRKI 2
TRKI 3
TRKI 4

Egzamin poświadczający znajomość języka obcego na poziomie B2

Struktura egzaminu

- 10 zdań sprawdzających znajomość struktur leksykalno-gramatycznych (5 zdań z lukami do uzupełnienia i 5 transformacji)

- wypowiedź na wylosowany temat