Nabór na stanowisko lektora języka łacińskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje

lektora specjalistycznego języka łacińskiego (1/2 etatu)

w Studium Języków Obcych

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 • ukończone  studia   I i II stopnia na kierunku filologii, specjalność: filologia klasyczna,
 • przynajmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języków specjalistycznych (preferowany medyczny język łaciński),
 • udokumentowana praktyka tłumaczeniowa,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Mile widziane:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń specjalistycznych.
 • ukończone studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych.

 

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
 • życiorys z uwzględnieniem pracy dydaktycznej i tłumaczeniowej,
 • wykaz publikacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny

z polskim (w przypadku, gdy nie wynika to z unormowań obowiązujących),

 • informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu u innych pracodawców prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, o której mowa w art. 129 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ze wskazaniem nazwy, adresu pracodawcy, wymiaru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 02.101. 926 ze zm.),
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Dokumenty prosimy składać do 29 czerwca 2018 r.

Kontakt

Warszawski Uniwersytet Medyczny Studium Języków Obcych,

Centrum Dydaktyczne, ul. Księcia Trojdena 2a; 02-109 Warszawa

Sekretariat

Pokój 137  tel. 22 572 08 63,    e-mail: sjosekretariat@wum.edu.pl

Dokumenty przyjmujemy:

w Sekretariacie Studium Języków Obcych Centrum Dydaktyczne WUM, adres: ul. Księcia Trojdena 2a, pok. 137, w godz. od 08:00 do 16:00, w zaklejonej kopercie z adnotacją: „NABÓR NA LEKTORA”.

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.