SJO poszukuje lektorów języka polskiego jako obcego

Studium Języków Obcych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza nabór na lektorów języka polskiego jako obcego

do Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej

w ramach umowy o dzieło autorskie.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie SJO.

Wymagania:

  • ukończone  studia  neofilologiczne bądź  lingwistyki  stosowanej  I i  II stopnia,
  • ukończone studia podyplomowe z dydaktyki języka polskiego jako obcego,
  • przynajmniej pięcioletnie udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
  • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • zgłoszenie kandydatury wraz z uzasadnieniem,
  • życiorys z uwzględnieniem pracy dydaktycznej,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim
  • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 02.101. 926 ze zm.),
  • oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Dokumenty prosimy składać w Sekretariacie SJO.

 

Kontakt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Studium Języków Obcych

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Centrum Dydaktyczne, ul. Księcia Trojdena 2a.  02-109 Warszawa

 

Sekretariat

Pokój 137  tel. 22 572 08 63,    e-mail: sjosekretariat@wum.edu.pl

 

 

Dokumenty przyjmujemy:

w Sekretariacie Studium Języków Obcych Centrum Dydaktyczne WUM, adres: ul. Księcia Trojdena 2a, pok. 137, w godz. od 10:00 do 14:00, w zaklejonej kopercie z adnotacją: „NABÓR NA LEKTORA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO do Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej”.

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat SJO.