Egzaminy do doktoratów

Egzaminy doktorskie z języka obcego

(angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)

Na egzaminie należy zaprezentować pracę doktorską w wybranym języku obcym, jej założenia, materiał i metody oraz ogólnie omówić wyniki i wnioski (prezentacja w PowerPoint). Prezentacja powinna trwać 12-15 minut, poczym kandydaci odpowiadają na dodatkowe pytania związane z tematem rozprawy zadawane przez członków Komisji Egzaminacyjnej po obejrzeniu prezentacji.

Skład Komisji Egzaminacyjnych lub Egzaminator wyznaczane są przez odpowiednie Rady Wydziałów WUM lub Rady Naukowe w przypadku Instytutów Naukowych.

SJO nie podejmuje decyzji o zwolnieniu z egzaminu na podstawie uzyskanych certyfikatów językowych. W tej sprawie należy zwracać się do odpowiedniego działu Dziekanatu lub do Rady Naukowej.

Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mail sjosekretariat@wum.edu.pl abstraktów pracy doktorskiej  (jedna strona A4) w wybranym języku obcym nie później niż 4 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

W przypadku doktorantów z WUM egzaminy są nieodpłatne. Po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się w sekretariacie Studium Języków Obcych WUM ustalane są terminy. Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym i protokołem egzaminu.

 W przypadku doktorantów spoza WUM egzaminy są odpłatne.

Opłatę za egzamin w wysokości 300 zł (trzysta złotych) należy wnieść na konto  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Nr rachunku: 50 1160 2202 0000 0003 0814 1841 

Bank Millennium S.A.

ul. Stanisława Żaryna 2a

02-593 Warszawa

w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za egzamin doktorski z języka obcego” oraz podać imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.

 

Po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się w sekretariacie Studium Języków Obcych WUM ustalane są terminy. Na egzamin należy zgłosić się ze skierowaniem z Rady Naukowej, dowodem wpłaty, protokołem egzaminu, dowodem osobistym.

 

Egzaminy dla kandydatów na studia doktoranckie

Egzamin, mający na celu sprawdzenie stopnia opanowania języka specjalistycznego, jest rozmową na temat planów naukowych i dotychczasowych osiągnięć (np. udział w Kole Naukowym lub krótkie przedstawienie pracy magisterskiej). W celu przystąpienia do egzaminu lub umówienia się na egzamin  wstępny z języka obcego na studia doktoranckie należy zgłaszać się w godzinach dyżurów wykładowców.

Egzaminy dla studentów ubiegających się o wyjazd na praktyki zagraniczne (organizowane we współpracy z IFMSA)

Egzamin w formie ustnej dotyczy tematu studiów i zainteresowań klinicznych/naukowych oraz oczekiwań wobec praktyki oraz znajomość języka ogólnego ułatwiająca funkcjonowanie w życiu codziennym (np. pytania o dojazd itp.).

Egzamin prowadzony przez wykładowców SJO. Otrzymana ocena umieszczana jest na certyfikacie językowym. Osoby posiadające ocenę z egzaminu z języka obcego w indeksie (ważna dwa lata) są zwolnione z egzaminu językowego.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon studia_doktoranckie.doc33.5 KB